Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze:
Termin, od którego można składać wnioski
2019-07-31 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-09-30 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
GRUDZIEŃ 2019 (I runda), LUTY 2020 (II runda)
 
Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.
 
Kto może składać wnioski?
Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa
Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
Konsorcja przedsiębiorstw
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?
1) Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2) Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
 
 
Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
107 377 500,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
25 000 000,00
 
Więcej informacji na stronie: