Hossa Sp. z o.o. (100% udziałów posiada Miasto Rybnik) ogłasza konkurs na wyłonie dzierżawcy nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku przy ul. Hotelowej 12.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem hotelowo-gastronomicznym oraz halą sportową z zastrzeżeniem wylączeń i gwarancji zawartych w § 2 ust. 3, 4 i 5 umowy dzierżawy. Powierzchnia użytkowa budynku zlokalizowanego na działce nr 825/121 o powierchni 1,0147 ha, nr KW GL1Y00017783/6, stanowiącej własność Miasta Rybnika wynosi 2 605,5 m2.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na druku, który stanowi załącznik do Regulaminu Pisemnego Konkursu Ofert.

Przystępujący do konkursu powinien złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości, będącej przedmiotem postępowania i przyjmuje go bez uwag.

Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie wraz z załącznikami o oświadczeniami w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, oznaczone hasłem "Konkurs: dzierżawa nieruchomości w Rybniku ul. Hotelowa 12" należy składać w siedzibie Hossa Sp. z .o.o. ul. Hotelowa 12; 44-213 Rybnik w recepcji Hotelu "Olimpia" w terminie do dnia 10.01.2020 r. do godz. 14:00.

Osobista wizja nieruchomości możliwa jest w dni robocze od godz. 10:00 do 15:00 po uzgodnieniu z Prokurentem Spółki tel. 508142393.

Hossa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki w dniu 14.01.2020 r. o godz. 10:00 w Rybniku przy ul. Hotelowej 12.

Informacje o szczegółowych zasadach konkursu można otrzymać w siedzibie Spółki oraz pod nr telefonu 508142393.

Regulamin Pisemnego Konkursu Ofert oraz załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Hossa Sp. z o.o. http://www.hossa.rybnik.pl/bip/przetargi.php.