Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłosił przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 mkw powierzchni użytkowej lokali, który przeznaczone są pod działalność handlowo-gospodarczą.

Dostępne lokale:

1. ul. Powstańców 16 - pow. 50 m kw.

2. ul. Gliwicka 1 - pasaż lok. D - pow. 81,36 m kw.

3. ul. Jana III Sobieskiego 15 - pow. 38,35 m kw.

4. ul. Rynek 12 lok. B (poddasze) - pow. 114 m kw.

5. ul. Lompy 10 - pow. 24,4o m kw.

6. ul. Patriotów 10 - pow. 22,10 m kw.

7. Garaż przy ul. Borki 37C - pow. 53,36 m kw.

 

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami przetargów, które dostępne są na stronie internetowej ZGM.

 

Uwagi dotyczące przetargów:

  1. Do stawek czynszu za 1 m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
  2. Szczegółowych informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel 32-4294871.
  3. Przetarg odbędzie się w dniu 01.03.2019 r. o godz 9.00 , w sali nr 4 - parter budynku ZGM przy ul. Kościuszki 17.
  4. Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tj. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. 
  5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 28.02.2019 roku.
  6. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM.
  7. W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru ( np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto.
  8. Warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17.
  9. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępny jest wraz z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl.
  10. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.