Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 37, obręb Smolna, arkusz mapy 1, obejmującej działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 1444/66 o powierzchni 560,00 m2 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej działce, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00013575/7.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjnym 3-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 287,00 m2, budynkiem warsztatowym 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 75,80 m2, garażem 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 54,00 m2. Przedmiotem sprzedaży objęte są także kocioł gazowy Dietrich i urządzenie klimatyzacyjne znajdujące się w budynku administracyjnym.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, jest w pełni uzbrojona w podstawowe media. Działka nr 1444/66 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oznaczona jest symbolem:
„B MN- tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i jednorodzinnej”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto w PLN: 474.160,00 (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100).
Informacja o podatku VAT: dostawa nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535 z późń.zm.).
Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 23.708,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiem złotych 00/100).

Szczegółowe informacje na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 
https://www.psgaz.pl/nieruchomosci-oddzial-zaklad-gazowniczy-w-zabrzu