Projekt Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju „Moja firma – moja niezależność” będzie prowadzony do 3 marca 2017 r.

 

W ramach Projektu zakwalifikowani uczestnicy otrzymają:

- Spotkanie z Doradcą Zawodowym
- Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
- Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł
- Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności
- Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wszystkie warunki:

- osoby po 30 roku życia,
- zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
- nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
- należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
        - osoby powyżej 50 roku życia;
        - kobiety;
        - osoby niepełnosprawne;
        - osoby długotrwale bezrobotne;
        - osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 38 osób: min.20 kobiet i maks. 18 mężczyzn.

 

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny w terminie od 20 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. w wybrany sposób:

1. w formie papierowej osobiście w Biurze Projektu w Gliwicach (adres: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek nr 4, pokój 101) w dni robocze,w godz. 8:00 – 15:00, bądź też listownie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem.

2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres dotacje@gapr.pl

 

Szczegóły Projektu oraz formularze zgłoszeniowe na stronie www.gapr.pl.