Prezydent Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej na działalność handlowo – gospodarczą w lokalach:

1) przy ul. Lompy 10 - powierzchnia lokalu 24,40 m²,

2) przy ul. Zebrzydowickiej 30 - powierzchnia lokalu 42,70 m²,

3) przy ul. Raciborskiej 2 - powierchnia lokalu 210,82 m² + piwnica o powierzchni 126,36 m².

 

Przetarg odbędzie się 18.10.2019 r. o godz. 10:00, w sali nr 4 - parter budynku ZGM przy ul. Kościuszki 17

Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 17.10.2019 roku. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto.

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel. 32-4294871, informacje odnośnie przetargu dostępne są również na stronie internetowej: 
https://www.zgm.rybnik.pl/aktualnosci/aktualnosc/przetarg/