Tarcza antykryzysowa to zestaw ustaw, których celem jest wsparcie polskiej gospodarki w obliczu epidemii koronawirusa. Elementy wsparcia wprowadzone zostały na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Pniżej zamieszczone najważniejsze rozwiązania dla przedsiębiorców, których działalność została zawieszona lub ograniczona na skutek ogłoszonego w kraju stanu epidemii.
 

1. Dopłaty do pensji.

a) Przestój ekonomiczny. Pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (czyli 1 533,09 zł) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym (okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

b) Obniżony czas pracy. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy dla firm w kłopotach to m.in. rozwiązania z pakietu składającego się na tarczę antykryzysową.
Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W ramach przyjętych rozwiązań pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez niego "przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu", w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
• nie mniej niż o 15 proc. - liczony jako "stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19".
• lub nie mniej niż o 25 proc. - obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po w stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
• w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych na skutek koronawirusa pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca ma wypłacić wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oba wyżej opisane świadczenia mają przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.


Wnioski mogą być składane elektronicznie, do Wojewódzkich Urzędów Pracy.

 

2. Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. 

Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
Warunkiem uzyskania postojowego jest, by przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 tys. 681 zł, czyli 3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r. Ponadto rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.
 

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek przedsiębiorcy, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

3. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.

Mikrofirmy, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników, mogą otrzymać pożyczkę do wysokości 5 000 zł. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy nić 12 miesięcy.
Pożyczka wypłacona przez Fundusz Pracy będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zwolni swoich pracowników przez najbliższe 3 miesiące.


Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

 

4. Zwolnienie mikrofirm ze składek ZUS .

Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. 

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.
 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.


 

Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-przedsiebiorcy.