Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Telefon+48 32 42 37 566
Emailbiuro@izbaph.rybnik.pl
wwwwww.izbaph.rybnik.pl
Adresul. Rynek 12, 44-200 Rybnik

Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest samorządową organizacją podmiotów gospodarczych zrzeszającą zarówno firmy kilkuosobowe, jak i duże zakłady przemysłowe różnych branż. Terenem działania Izby jest obszar Województwa Śląskiego. Izba reprezentuje swoich członków na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Izba powstała 10 kwietnia 1990 roku z inicjatywy przedsiębiorców z regionu i działa w oparciu o statut zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Izba współpracuje z krajowymi i zagranicznymi Izbami Gospodarczymi. Jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Podpisała porozumienia o współpracy z Izbami Gospodarczymi Chorwacji, Francji. Wspiera i organizuje współpracę gospodarczą i handlową w kraju i za granicą. Współpracuje z Urzędami Miast i Gmin oraz z samorządami gospodarczymi Regionu Rybnickiego, organizuje imprezy cykliczne służące integracji, promocji i prezentacji swoich członków, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym.

 

Zadania i cele Izby:

 • reprezentowanie interesów firm członkowskich w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,

 • tworzenie warunków współpracy gospodarczej i handlowej swoich członków z podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą,

 • promocja firm członkowskich,

 • wszechstronnie rozwijać kształcenie zawodowe z powołaniem własnych szkół włącznie,

 • pomoc członkom izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, technicznych, prawnych i organizacyjnych,

 • wspieranie i tworzenie inicjatyw gospodarczych zmierzających do poprawy ochrony środowiska naturalnego,

 • pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych między podmiotami gospodarczymi poprzez Sąd Koleżeński,

 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,

 • delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo - opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej.

 

Izba od 2002 roku należy do sieci Krajowego Systemu Usług (KSU). Jako ośrodek KSU świadczy następujące usługi:

 

Usługi DORADCZE w zakresie:

 • sporządzania wniosków o dotacje, wniosków o płatność, biznes planów, przygotowanie wniosków o pożyczkę z Funduszów Pożyczkowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

 • podstawowego doradztwa dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,

 • specjalistycznego doradztwa finansowego i prawnego – dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej,

 • planowania i zarządzania, zamówień publicznych, systemów jakości, eksportu i korzystania z programów pomocowych.

Usługi SZKOLENIOWE w zakresie:

 • specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów, zarządzania, marketingu, zamówień publicznych itp., szkolenia branżowe,

 • seminaria o szerokiej tematyce związanej z życiem gospodarczym.

 • szkolenia dotyczących wprowadzanych zmian w aktach prawnych

Usługi INFORMACYJNE w zakresie:

 • administracyjno-prawnych aspektów wykonywania działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej,

 • danych teleadresowych,

 • targów, wystaw i innych wydarzeniach gospodarczych,

 • zasad inwestowania w krajach Unii Europejskiej,

 • zasad sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł,

 • wprowadzania informacji o ofercie handlowej do baz danych służących nawiązywaniu współpracy gospodarczej,

 • wyszukiwania potencjalnych partnerów gospodarczych w dostępnych bazach danych.